BIRMOVANCI


Čo je to "sviatosť birmovania" ???

Sviatosť birmovania, nazývaná jednoducho aj "birmovka" je vyvrcholením duchovnej prípravy kandidáta. Je to prijatie Ducha Svätého, ktoré prebieha vkladaním rúk biskupa ako nezmazateľný znak. Apoštoli prežili vôbec prvý raz zoslanie Ducha Svätého na Turíce. Touto sviatosťou je veriaci akokeby uschopnený na službu v Kristovej Cirkvi. Prijíma dary Ducha Svätého a stáva sa skutočným apoštolom, ktorý bude niesť evanjelium, prinášať svojim životom Krista do svojho okolia a pracovať na úlohách, ktoré Boh pre neho pripravil. Na to je potrebné potom poznať Krista, teda poznať bibliu, tráviť čas v Božej prítomnosti a modlitbe.


Aktuálne pre birmovancov:

Kto ešte neodovzdal kartičku birmovanca z prípravy November-Január, prosím, odovzdajte ju čím skôr p. farárovi a prevezmete si novú.


V piatok, 23. 2. 2018 o 17:15 hod. vo farskom kostole bude birmovanecká krížová cesta skupiny č. 3 (Patrik + Michal). Pozvaní sú samozrejme aj ostatní birmovanci.


SPOLOČNÉ STRETNUTIA:

Marec 2018


V mesiaci február - marec (v období Pôstu) budeme mať spoločne birmovaneckú krížovú cestu. Včas upovedomíme o čase a dátume.