FARSKÁ RADA


Farská rada je poradným a pracovným orgánom farára/administrátora. Spolupracuje s ním 
a pomáha mu pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti a pastoračného programu.

"Neexistujú veľké skutky, len malé skutky konané veľkou láskou" 

- Matka Tereza