FARSKÁ RADA


Farská rada je poradným a pracovným orgánom farára/administrátora. Spolupracuje s ním 
a pomáha mu pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti a pastoračného programu.

Termín stretnutia:

20. január 2018 - 19. 00 hod - na fare