SPOLOČENSTVO MLADÝCH


Spoločné stretká (stretnutia) pre deti s našimi animátormi 

bývajú vždy v piatok po sv. omši o 18.30 h v požiarnej zbrojnici.

AKTUÁLNE OZNAMY ANIMÁTOROV:

Touto cestou pozývame všetky deti farnosti spolu s kamarátmi, súrodencami 

či rodičmi na detské sväté omše, na ktorých spoločne spievame, nosíme obetné dary, 

modlíme sa, kreatívne sa zapájame do sv. omše a mnoho iného. 

Všetky takéto omše sú pravidelne vyhlasované vo farských oznamoch.

Pôsobenie spoločenstva mladých je opísané na obrázku nižšie.